Tel.: 465 471 338, E-mail: oachocen@oa-chocen.cz

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu
T.G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň


 
Výchovné poradenství ve škole je koordinováno výchovným poradcem, ve spolupráci s třídním učitelem žáka, jeho zákonným zástupcem či konkrétním vyučujícím daného předmětu.

Výchovné poradenství je vymezené na tyto základní činnosti:
  • poradenská činnost – poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání, profesní orientace a v oblasti problémového vývoje mládeže,
  • konzultační činnost – zaměřená na poskytování konzultací žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a vzdělávacích problémů a poskytování informací o možnostech studia na vysokých školách a možnostech volby povolání,
  • koordinační činnost – zaměřená na spolupráci školy s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými pracovišti zabývajícími se péčí o děti a mládež, poskytování metodické pomoci pedagogům školy.
Kariérové poradenství zajišťuje:
  • poradenské služby – v rozsahu odpovídajícím potřebám studentů, zaměřené na kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění absolventů.
Školní metodik prevence vykonává činnosti:
  • metodická činnost – tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení,
  • koordinační činnost – realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů, koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky,
  • informační činnost – zajišťování odborných informací o problematice sociálně patologických jevů,
  • poradenská činnost – poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů.
O činnostech je vedena písemná dokumentace v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 
 
© 2017, www.oa-chocen.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid